byfield-pitman photography | 2018/07/27 Portraits of Yvette Yende-Ashiri