byfield-pitman photography | 2018/05/24 Rick Hodder Day at the Ottawa Hospital