byfield-pitman photography | 2015/09/27 Maryester & Tony's Wedding